S knihami je to ako s ľuďmi; len veľmi malý počet
dačo znamená a zvyšok sa stráca v množstve.   
 
Voltaire

Rečová komunikáciaV monografii Rečová komunikácia sa opisujú jazykové a nejazykové prostriedky, pomocou ktorých sa človek dorozumieva v súkromnom i verejnom živote pri rozličných príležitostiach. Publikácia je návodom, ako efektívne komunikovať, ako úspešne „čítať“ reč tela, či ako interpretovať prostredie, farby, vône, imidž, temperament, pohlavie človeka. Všíma si aj niektoré aspekty komunikácie pracovníkov médií a verejných činiteľov. Kniha pomôže čitateľom ľahšie pochopiť verbálne a neverbálne správanie iného človeka, a tým aj ich vlastné.
Z recenzií na prvé vydanie monografie Rečová komunikácia
 
„Možno povedať, že ide o priekopnícku prácu sledujúcu rečové vzťahy medzi ľuďmi, pričom pojem rečová komunikácia sa chápe v celej šírke – od verbálnych jazykových prostriedkov cez vizuálne, zvukové, olfaktorické, kolorické až k tabuovaným, takzvaným extralingvistickým prvkom, ktoré fungujú na pozadí jazykových a evidentných mimojazykových prostriedkov.“
Mistrík, Jozef: Príťažlivá knižka o komunikácii. In Literárny týždenník, 8. 9. 1995, s. 5.
 
„Kompozične majú výklady O. Škvareninovej premyslenú a prehľadnú stavbu... Táto jednoduchá architektonika (výstavba) textu je dobre doplnená sériou obrázkov.“
Horecký, Ján: Nové hľadiská pri výskume komunikácie. In Kultúra slova, 1995, roč. 29, č. 5,
s. 300-302.
 
„Cherchez la femme: v tomto ohledu zase zůstala Oľga Škvareninová půvabnou mladou ženou... její knížka má lidský rozměr a na nic si nehraje. Zřejmě proto je úspěšná a žádaná (pokud vím, například i u českých studentek).
Hoffmannová, Jana: Živá a zábavná knížka o neverbální komunokaci. In  Naše řeč, 1997,  roč. 80, č. 1,  s. 45-49.
 
„Prvá slovenská publikácia na tému rečovej komunikácie kvalifikuje dorozumievacie prostriedky v celej svojej šírke, a predovšetkým na pozadí slovenského naturelu.“
Jenča, Imrich: Téma súčasnosti – komunikácia. In Pravda, 23. 6. 1995, s. 9.
 
„Ako správne komunikovať, ako sa správať pri komunikácii a zostať pritom samým sebou, o tom erudovane píše vo svojej knihe Rečová komunikácia Oľga Škvareninová.“
Potančok, Adrián: Živé zrkadlo človeka. In Knižná revue, 1995, roč. 5, č. 19, s. 5.
 
„Recenzovanú knižku treba na našom knižnom trhu veľmi privítať, pretože odborne erudovaným (vyše 100 titulov literatúry!), avšak príťažlivým a pútavým spôsobom čitateľovi približuje jav komunikácie, ako ho často nevníma a nepozná, lebo je jeho vlastným aktérom.“
Samuhelová, Mária: Škvareninová, O. Rečová komunikácia. Bratislava, SPN 1996. 165 s. In Pedagogické spektrum, 1996, roč. V, č. 5, s. 74-76. 
 
Na publikáciu Rečová komunikácia bolo doteraz zaevidovaných 53 vedeckých ohlasov, z toho 9 v zahraničí.